קורס מקוון – התמודדות אפקטיבית של קהילות עם פגיעות מיניות (9)

כתיבת תגובה

לשון הרע ותקיפה מינית, בקיצור

הרשימה היום תעסוק בהלכות לשון הרע, בהקשר של פרסום זהותם של תוקפים ופוגעים מינית. התלבטתי אם לפרסם כאן דיונים מעמיקים או להסתפק בפרסום מסקנות קצרות. החלטתי בסופו של דבר לקצר, ואם יתעורר צורך להסביר חלק מן הדברים, אעשה זאת בהמשך.
השתקת פגיעות מיניות בקהילה תייצר חברה מעודדת פוגעים, חברה שתעבור יום יום ושעה שעה על הציווי "לא תעמוד על דם רעך" תוך השמעת ביטויי צדקנות בלתי רלוונטיים מהלכות לשון הרע. לדעתי, הנזק בהיתפסות להלכות לשון הרע בהקשר הזה גדול לאין ערוך מן התועלת שבו.
אסקור אפוא בקצרה את העקרונות של משפט התורה בנושא זה. חלק מן הדברים נכתבו כבר ברשימות קודמות, ואתם יכולים לראות בסקירה הזו מעין סיכום.
1) לעניין השאלה האם אדם דובר אמת, חזקת החפות, שאותה מניח ההליך הפלילי במשפט המדינה, אינה קיימת במשפט התורה. כנגדה קיימת חזקת כשרות, לאדם שהליכותיו מוחזקות ככשרות. בהתאם לכך, מי שנשללה ממנו חזקה זו, נטל ההוכחה לכך שמעשיו היו כשרים מוטל עליו. רק בנוגע לעונשי גוף וממון נדרשת עדות בכדי להטיל עונש.
2) דעת רוב הפוסקים היא שהמתלונן עצמו הוא רשאי לומר את כל טענותיו. אין לנקוט כלפיו שום סנקציה, ובוודאי שדבריו אינם מוגדרים כהוצאת שם רע.
3) מוסכם על כל הפוסקים כי במקום שהפרסום על פגיעה מינית מפריש מאיסור, או שיש בו תועלת אחרת, אף אם העדות עצמה אינה קבילה, הפרסום מותר. ישנה מחלוקת בין הפוסקים מה הדין כאשר קיים ספק האם התוצאה של הפרסום אכן תמנע בפועל עשיית איסור. ישנם גם דקדוקים שונים מה מוגדר כהפרשה מאיסור.
4) פגיעה מינית אינה התנהגות חד פעמית של אדם שבסיטואציה מסוימת נסחף או נכנע לייצרו. מדובר בדפוס התנהגות של אנשים מסוימים. בארץ לא נעשו די מחקרים בנושא, אך נוכל ללמוד ממחקרים שנעשו בארצות הברית.
5) אחד המחקרים המעניינים בדק את התהליך שעובר קטין פוגע מינית עד להתבגרותו. בארצות הברית, אחוז הקטינים הפוגעים מכלל הפוגעים הינו 20%. כ – 50% מבין המבוגרים הפוגעים מינית מדווחים על כך שהחלו בפגיעה כבר במהלך גיל ההתבגרות. מדובר בדפוס התנהגות מתמשך, המתחיל בגילאים הצעירים, ומסתיים מי יודע מתי. על פי חישוב של החוקרים, בממוצע, קטין אשר מתחיל בפגיעה בגילאים הצעירים עלול לבצע מעל ל- 380 פגיעות מיניות במהלך חייו.
6) על פי המחקרים שהובאו בסעיף הקודם, מי שסיגל לעצמו דפוס התנהגות פוגעני מעמדו ההלכתי הוא כמי שהוחזק בדבר . התראה מפניו מהווה הצלת נפשות של ממש שכן ישנו מתאם גבוה בין ילדים שחוו התעללות מינית בילדות לבין ניסיונות התאבדות . על אף שבדין "אפרושי מאיסורא" חלק מהפוסקים נטה לומר שבמצבי ספק ייתכן ש"שב ואל תעשה" עדיף, במקרה של הצלה מסכנה, או הצלה ממי שמוגדר כרודף אחר הערווה, ספק נפשות להחמיר, כלומר, חובה לפרסם את הדברים גם במקרה של ספק סכנה.
7) לאור המעמד ההלכתי של מי שתוקף מינית כמי ש"הוחזק" לתקוף מינית אין לנו צורך להכריע במחלוקת הפוסקים שהובאה לעיל, ואף לא לדקדק בגדרי הפרשה מאיסור, שכן מי שתקף מינית פעם אחת, חזקה עליו שעשה זאת כבר פעמים רבות, וגם ימשיך בכך. על כן ניתן לראות את הפרסום כהפרשה וודאית מאיסור ואף מסכנה.
8) למעשה הטענה על איסור הפרסום בשל לשון הרע והוצאת שם רע מקורה בתוקפים ופוגעים מינית. הטענה הזו משתלבת היטב במכלול הטענות האופייניות לתוקף. תחילה תובע התוקף "סודיות ושתיקה". לעזרתו הוא מגייס את הלכות לשון הרע, לשטענתו מחייבות אותנו לכך! אחר כך הפוגע תוקף את אמינות קרבנו. גם כאן הוא מסתייע בהלכה – הלה אינו אלא "מוציא שם רע". ככל שעמדתו של התוקף בקהילה חזקה יותר, הוא יכול להבטיח שלא יהיו לקרבנותיו שומעים. לשם כך הוא מתעטף באיצטלא צדקנית ש"אסור לקבל לשון הרע". התוקף טוען גם שהנפגע משקר, ואינו אלא "מוציא שם רע". הלכות לשון הרע הן אפוא מקור נרחב לקוי ההגנה המקובלים על תוקפים מינית, והכול באיצטלא הלכתית, פעמים רבנית. בהקשר לתקיפה מינית הלכות לשון הרע מקבלות משמעות קונקרטית. מבחינת התוקף הן כלי ניגוח נוסף כלפי הקרבנות. לעומת זאת, מבחינת הנפגעים, שמיעת טענותיהם וקבלתם הם תנאי הכרחי להחלמה מלאה.
9) כידוע, לשון הרע לתועלת, מותר. קבלת עדות המתלוננים יש בה אם כן תועלת כפולה. ראשית, סיוע בריפויים הנפשי של הנפגעים. שנית מניעת סיוע מן התוקפים.
10) הדברים אמורים לא רק לגבי המצווה להעיד, אלא גם לגבי המצווה לקבל ולהאמין לתלונה.
11) כך עולה גם מדברי היראים :
עבר אדם עבירה ויש בו מכשול לאחרים כגון פסולי עדות והקדשות וזונות שנאסרות לבעליהן או איסורי מאכלות שחבריו נכשלים בהן או חטא אדם וגרם להיות נחשד על השבועה ואיסורי תורה ומצות מצוה לאדם להגיד ולפרסם והשומע ישמע והחדל יחדל. ואינו בלאו – בלא יקום עד אחד באיש.
בהתאם לכך, בכל מקום שהותר למספר להעיד מותר לשומעים להאמין, אף שניתן להניח שיש מי שיבחרו שלא להאמין.
12) ניתן לסכם ולומר כי בפרסום דבר פגיעה מינית ופרסום זהותו של הפוגע יש מרכיב של הפרשה מאיסור ואף הצלה מסכנה. לאור זאת, לא זו בלבד שמותר לפרסם את הדבר, אלא שקיימת חובה להעיד על כך בציווי התורה "לא תעמוד על דם רעך".

 

שלכם
אודי
"הרב של הנפגעים"
http://therabbiofthesurvivors.blogspot.co.il/

קורס מקוון – התמודדות אפקטיבית של קהילות עם פגיעות מיניות (8)

כתיבת תגובה

פרסום של פוגעים מינית – "לא תעמוד על דם רעך"

הקדמה

לפני שאני מעמת את האפשרות לפרסם פוגעים מינית עם הלכות לשון הרע, אסקור כאן את החובה לפרסם את הפוגע כשהיא לעצמה.

מחקרים אודות דפוס התנהגות פוגעני

ככלל, כאשר אנו רוצים לקבוע הלכה, אין די בהכרת דברי הראשונים והאחרונים. עלינו להכיר היטב את המציאות. אתן כאן תיאור קצר של המציאות בהקשר של פגיעה מינית. פגיעה מינית אינה התנהגות חד פעמית של אדם שבסיטואציה מסוימת נסחף או נכנע לייצרו. מדובר בדפוס התנהגות של אנשים מסוימים. בארץ לא נעשו די מחקרים בנושא, אך נוכל ללמוד ממחקרים שנעשו בארצות הברית.

אחד המחקרים המעניינים בדק את התהליך שעובר קטין פוגע מינית עד להתבגרותו. בארצות הברית, אחוז הקטינים הפוגעים מכלל הפוגעים הינו 20%. כ – 50% מבין המבוגרים הפוגעים מינית מדווחים על כך שהחלו בפגיעה כבר במהלך גיל ההתבגרות. מדובר בדפוס התנהגות מתמשך, המתחיל בגילאים הצעירים, ומסתיים מי יודע מתי. על פי חישוב של החוקרים,  בממוצע, קטין אשר מתחיל בפגיעה בגילאים הצעירים עלול לבצע מעל ל- 380 פגיעות מיניות במהלך חייו.

חשוב להוסיף כי. בתופעת העבריינות המינית קיים פן ממכר מובהק הנובע מעיוותי חשיבה ומדפוסי התנהגות המתגבשים כתוצאה מכך. חוקרים מתארים 17 עיוותי חשיבה האופייניים לפוגעים מינית. הפוגעים מינית עצמם מתארים מעגל פגיעה חוזר על עצמו, למרות החלטותיהם להפסיק עם ההתנהגות המינית הפוגעת. הם טוענים גם כי הם מתקשים בדחיית סיפוקים.

מעורבות בהתנהגות מינית של  כוח ושליטה (במחשבה או במעשה)  מספקת מידה רבה של עונג והקלה למצבים שליליים פנימיים. דפוסי ההתנהגות נחווים כחיוביים ולכן יש סבירות גבוהה שהם יחזרו על עצמם, בכל פעם שהמתבגר יתקל במצבים רגשיים שליליים. חזרה על ההתנהגות הפוגעת היא דרך להחזיר לעצמו את תחושת ה – well-being[1]. בדומה להתמכרויות אחרות, מקרה הפגיעה הראשון מוביל בדרך כלל למקרה פגיעה נוסף, חמור יותר, ומכאן נכנס הקטין התוקף למסלול של הסלמה במעשי האלימות. על פי אחד המחקרים, שכיחות הפגיעות המיניות הנעשות בידי מתבגרים עולה עד פי 55 (!) כאשר הם נעשים מבוגרים, ובמקביל חלה הסלמה גם בחומרת הפגיעות[2].

לאור ממצאים אלו מובן מאליו שישנה חשיבות גדולה להתריע על אותם אנשים ולזהות אותם, בכדי שהחברה תוכל להיזהר מהם. הבה נבחן זאת במונחים של משפט התורה.

מהו מעמדו המשפטי של בעל דפוס התנהגות פוגעני?

במשפט התורה, בעל דפוס התנהגות פוגעני מוגדר כמי שמוחזק בדבר.

כך לדוגמה השולחן ערוך[3] פוסק לגבי דין מי שהוחזק למסור ממון חברו:

"עשה המוסר אשר זמם ומסר, אסור להורגו אלא אם כן הוחזק למסור, שהרי זה ייהרג שמא ימסור אחרים".

דין מוסר הוא ענף של דין הצלה מרודף. הציווי להרוג רודף כאשר הדבר דרוש, אינו עונש, אלא הצלת הנרדף. לכן, אם המוסר כבר עשה את מה שעשה, הריגתו לא תחזיר את הגלגל לאחור, ועל כן אסור להורגו. אולם אם מדובר במצב שבו המוסר "הוחזק" למסור, חזקתו שימסור גם להבא, ויש בהריגתו משום הצלה.

מהי ההגדרה של "הוחזק"?

הש"ך שם[4] כתב בשם הרשב"א, שהוחזק הוא "כל שנודע לרבים שהוא כן". הרשב"א שולל את האפשרות שבכדי להגדיר מוסר כמי שהוחזק למסור יש צורך בסנהדרין של עשרים ושלושה, מפני שהגדרה כזו תתנה את האפשרות להרוג מי שהוחזק למסור בקיומה של סנהדרין כזו. סנהדרין אינה קיימת בזמננו והרי חכמי הדורות העידו שמי שהוחזק למסור הורגים אותו בכל זמן. דעה שנייה שהביא הש"ך היא ש"הוחזק" הוא מי שמסר או עבר את העבירה המדוברת שלוש פעמים. זוהי דעת המהר"ם מרוטנבורג והראש, וכך פסק המחבר[5]:

"מי שמוחזק ששלושה פעמים מסר ישראל או ממונם ביד אנסים, היו מבקשים עצה ותחבולה לבערו מן העולם".

משמעותה המעשית של ההגדרה הזו

על פי המחקרים שהובאו לעיל מי שסיגל לעצמו דפוס התנהגות פוגעני מעמדו ההלכתי הוא כמי שהוחזק בדבר[6]. התראה מפניו מהווה הצלת נפשות של ממש. ישנו מתאם גבוה בין ילדים שחוו התעללות מינית בילדות לבין ניסיונות התאבדות[7]. על אף שבדין "אפרושי מאיסורא" חלק מהפוסקים נטה לומר שבמצבי ספק ייתכן ש"שב ואל תעשה" עדיף, במקרה של הצלה מסכנה, או הצלה ממי שמוגדר כרודף אחר הערווה, ספק נפשות להחמיר.

כך כותב אור החיים הקדוש על הפסוק "לא תעמוד על דם רעך"[8]:

"לא תעמוד על דם רעך. לצד שצוה על הרכילות התנה בו שלא יעמוד על דם רעך, שאם ראה כת אחת שרוצין לרצוח חייב להודיעו לבעל דבר כדי שיציל נפשו, ולא יאמר הרי זה רכילות, הא למדת שאם לא גילה אוזן חבירו והרגוהו בטל אזהרת לא תעמוד וגו'. וצא ולמד ממעשה גדליה בן אחיקם, שגילו לו וכשלא חש היה מה שהיה"[9].

זוהי בדיוק המציאות עליה כתב רבי ישראל איסר, מגדולי הרבנים בווילנה, בספרו פתחי תשובה על אורח חיים[10]:

"הנה המגן אברהם וכן בספרי המוסר האריכו בחומר איסור לשון הרע. וראיתי לנכון להעיר לאידך גיסא, שיש עוון גדול יותר מזה וגם הוא מצוי ביותר, וזהו מי שמונע עצמו מלגלות אוזן חבירו במקום שיש צורך להציל עשוק מיד עושקו, מפני שחושש לאיסור לשון הרע. כגון הרואה מי שאורב לחבירו להרגו בערמה, או שחותר מחתרת באישון לילה ואפלה בביתו או בחנותו של חבירו, ומונע את עצמו מלהודיע לחבירו ולהזהירו בעוד מועד, מפני שחושב שהוא בכלל איסור לשון הרע. ובאמת שהנוהג כן גדול עוונו מנשוא, ועובר על 'לא תעמוד על דם רעך'".

ניתן לסכם ולומר כי בפרסום דבר פגיעה מינית ופרסום זהותו של הפוגע יש מרכיב של הצלה מסכנה. לאור זאת, לא זו בלבד שמותר לפרסם את הדבר, אלא שקיימת חובה להעיד על כך בציווי התורה "לא תעמוד על דם רעך".

שלכם

אודי

"הרב של הנפגעים"

http://therabbiofthesurvivors.blogspot.co.il/


[1] .The sexual abuse cycle/ Sandy Lane

תמצית  שוש צימרמן ועירא הררי המאמר מופיע בספר: Juvenile Sexual Offending מאת G. Ryan & S. Lane  הוצאת  Jossey-Bass Publishers, 1997.

[2] אתר שפ"י, משרד החינוך.

[3] חושן משפט שפח, יא.

[4] ס"ק נז.

[5] שם סעיף טו.

[6] כאשר מדובר בפגיעה בילדים במשכב זכור הגדרתו במשפט התורה היא כרודף אחר הערווה. אנו מעוניינים להישאר בגבולות החוק.

[7] טראומה והחלמה עמ' 141.

[8] ויקרא יט, טז.

[9] השווה מסילת ישרים פרק כ: " והנה מה שצריך להבין הוא כי אין לדון דברי החסידות על מראיהן הראשון, אלא צריך לעיין ולהתבונן עד היכן תולדות המעשה מגיעות, כי לפעמים המעשה בעצמו יראה טוב, ולפי שהתולדות רעות יתחייב להניחו, ולו יעשה אותו יהיה חוטא ולא חסיד. הנה מעשה גדליה בן אחיקם גלוי לעינינו שמפני רוב חסידותו שלא לדון את ישמעאל לכף חובה או שלא לקבל לשון הרע, אמר ליוחנן בן קרח שקר אתה דובר על ישמעאל (ירמיה מ, טז), ומה גרם? גרם שמת הוא ונפזרו ישראל וכבה גחלתם הנשארה, וכבר ייחס הכתוב הריגת אנשים אשר נהרגו אליו כאילו הרגם הוא".

[10] וילנא תרלה, סימן קנו.

קורס מקוון – התמודדות אפקטיבית של קהילות עם פגיעות מיניות (7)

תגובה אחת

רכישת היכולת להחליט החלטות שיש להן מחיר

אולי עוד משהו, לפני שאני מגיע לטענות על לשון הרע.

אחד השלבים בהתבגרות הוא רכישת המודעות שלכל החלטה שנחליט יהיו רווחים, אך יהיו גם מחירים. בעולם אוטופי ניתן לבחור במשהו בלי מחיר, אבל בעולם הממשי זה לא קיים.

העיקרון הזה נכון גם במישור הקהילתי, בפרט בהקשר שלנו. כאשר מתפרסם סיפור של פגיעה מינית בקרב הקהילה, עומדת הקהילה בפני השאלה, מה לעשות. התקווה, הילדותית משהו, שלהחלטה לא יהיה מחיר, אינה עומדת במבחן הניסיון. לכל החלטה יהיה מחיר.

היום אנחנו כבר מכירים עשרות קהילות שבהן התפרסם סיפור של פגיעה מינית, בכל המגזרים. הניסיון מוכיח שלאחר שסיפור הפגיעה התגלה, אחת המשפחות, משפחת הפוגע או המשפחה הנפגעת, תעזוב את הקהילה (בכל אופן, כל עוד מדובר במשפחה נורמטיבית. "סינדרום האישה המוכה", זו שבכל זאת נשארת עם בעלה, בא לידי ביטוי לפעמים גם בהקשר הזה). לא ניתן יהיה לצדד בנפגעת בלי הוקעה של הפוגע. גם לא ניתן לרחם על הפוגע מבלי לרמוס את הנפגעת. פשוט אין מציאות כזו. הבחירה היא חדה – במי לצדד, האם בפוגע או בנפגעת. עידוד האנס / הפדופיל / המטריד ישאיר אותו בקהילה וישלח את הנפגעת למקום אחר. את אותה פעולה עצמה תעשה הבעת ניטראליות ואמירות כגון:  "אני לא שופט", "אף אחד לא ראה מה היה שם", "גם הוא קרבן". למעשה התוקף אינו מבקש דבר מעבר לשתיקה והבעת עמדה ניטראלית, עמידה מן הצד. את השאר הוא יעשה לבד. מנגד, הבעת עמדה תקיפה התומכת בנפגעת ותובעת מוגנות קהילתית, נידויו של הפוגע מבית הכנסת או הצבת שמירה צמודה עליו בזמן היותו ברשות הרבים, יצירת מרחב שיקום לנפגעת כך שהיא לא תצטרך לפגוש בפוגע, כל אלו עתידים לגרום לפוגע לעזוב את הקהילה, וכך לתת לנפגעת את הזכות הבסיסית לנסות להשתקם מן הפגיעה. אין שום אפשרות לאחוז בשני הקצוות. לכל אחת מן ההחלטות יתלווה מחיר.

הרווחים מהבעת עמדה תומכת פוגעים או ניטראלית הם: שקט בקהילה בטווח הקצר, אין צורך בפעולה אקטיבית, אין היחשפות לאיומים המפורשים והמרומזים של הפוגע ותומכיו ולנקיטת פעולת של פשיעה משנית מצדם.

המחירים: גיבוש נורמות מוסריות רקובות כקהילה, הפגנת עליבות בפני דור ההמשך, עליבות שיהיו לה בהמשך תוצאות בחינוך (הילדים יאמרו: "אם אלו הנורמות של ההורים שלנו, ברור שאין לנו רצון להיות כמותם"), מתן אפשרות לפוגע להמשיך במעשיו בתוך הקהילה ובסופו של דבר התפוררות של הקהילה כתוצאה מההבנה של הפרטים בה שהם בעצם אינם זוכים להגנה כלשהי מהקהילה. בתופעה האחרונה אפשר לחזות עכשיו, בזמן אמיתי, בתנועה הקיבוצית. במשך שנים טייחה התנועה הקיבוצית עוולות שנעשו נגד החלשים בתוכה. בסופו של דבר הפרטים בחברה הזו הבינו ש"בבוא יומם"  יועדפו תופסי עמדות הכוח בקיבוץ על פניהם כך שבעצם הקיבוץ אינו מספק  להם את הצרכים הבסיסיים. פירמידת הצרכים של מאסלו בנויה מכמה רמות. בבסיסה הצריכים הפסיולוגיים. אלו הצרכים הראשוניים של כל אדם, ובלעדיהם לא ניתן לחיות למשך פרק זמן ארוך. ברמה השנייה תחושת הביטחון האישי והמוגנות. אחר כך ישנם צרכים חברתיים, צרכי סטטוס וצורך במימוש עצמי, גם זה ברמות שונות.

את הצרכים של הרמה הראשונה הפרט מספק בדרך כלל לעצמו. לשם כך הוא אינו נזקק לקהילה. הוא מצטרף לקהילה בכדי לקבל את הרמה השנייה, את הבטחון האישי ואת המוגנות.  כאשר הקהילה מעדיפה שלא לספק את הצרכים האלה, אין שום עניין להשתייך אליה, וכך היא הולכת ומתפוררת.

אם שמתם לב, הרווחים הנוצרים כתוצאה מהבעת עמדה תומכת פוגעים או עמדה ניטראלית הם רווחים מידיים. המחירים הגלויים הם  רק בטווח הארוך. היות שרוב הקהילות חסרות חזון הרואה מעבר לאופק, והן מתקיימות "מהיום למחר", הנימוק של "מחירים לטווח ארוך" אינו יכול להכריע את הכף. זה מזכיר קצת את דברי המדרש (תנחומא, פרשת ראה):

"ראה אנוכי נותן לפניכם. זה שכתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. אף משה סדר לפניהם שני דרכים, הטובה והרעה, דרך חיים ודרך מות, ברכה וקללה. משל לזקן שהיה יושב על הדרך, והיו לפניו שתי דרכים, אחת תחילתה קוצים וסופה מישור, ואחת תחילתה מישור וסופה קוצים. והיה יושב בראש שתיהן, ומזהיר העוברים, ואומר להם, אף על פי שאתם רואים, תחילתה של זו קוצים, לכו בה, שסופה מישור. וכל מי שהיה חכם, שומע לו, והיה מהלך בה, ומתייגע קמעא, הלך בשלום ובא בשלום. אבל אותן שלא היו שומעין לו, היו הולכין ונכשלין בסוף. ובחרת בחיים אתה וזרעך".

הרוב לא שמעו לו.

שלכם

אודי

"הרב של הנפגעים"

http://therabbiofthesurvivors.blogspot.co

קורס מקוון – התמודדות אפקטיבית של קהילות עם פגיעות מיניות (6)

כתיבת תגובה

פגיעות מיניות לא סוגרים בשקט

 

במסגרת השתיקה וההשתקה הרווחת בקהילות, ישנה נטייה "לסגור את הדברים בשקט". זה נכון בעיקר בקהילות קטנות וסגורות, ומודגש בקהילות עם השתייכות מובהקת למגזר מסוים. אחת מפרשות ההשתקה  המפורסמות הייתה פרשת האונס בשמרת, אבל זו דוגמה מאפיינת. מדובר בדפוס מוטעה, שמבטיח את הצמחת הפגיעה המינית הבאה בקהילה.

פגיעות מיניות לא סוגרים בשקט!

יש לכך סיבות רבות. אמנה כאן רק את אלו הקשורות למוגנות הקהילתית:

א.      הצהרת כוונות. הרצון לסגור את הדברים בשקט מבטא  מתן לגיטימיות לפגיעה המינית. אנחנו מכירים את הדגם הזה. במשפט האונס בשומרת  לחצה התנועה הקיבוצית על השופט המחוזי, מיכה לינדנשטראוס, לזכות את הנאשמים, בנים לבעלי העמדות בקיבוץ. הם הגדילו לעשות ודאגו להכפיש את קרבן האונס. הוא אגב נכנע ללחץ, וביטא בכך את חוסר הבנתו במהותה של העבירה.  אמנם הרבה לא השתנה בתנועה הקיבוצית. אנחנו מכירים את דפוס ההשתקה הזה גם מהשנים האחרונות. גם עכשיו, בעלי עמדות  בקיבוץ טוענים כי הקיבוץ סוגר את הדברים בשקט. כך לדוגמה אומר מנהל קהילה של קיבוץ בצפון באוקטובר    2010:

"עמדת ההנהלה היא שאין לנהל 'משפט שדה' נגד חברי קיבוץ, בתאי דואר. ודאי שנכון הדבר כשדנים בהאשמות כה חמורות. ההנהלה משתפת פעולה באופן מלא עם מוסדות המדינה בחקירתם את הנושא. עם זאת, בטרם גופי החקירה המשפט אמרו את דברם, דווקא בשל האשמות החמורות כל כך, הקיבוץ אינו יכול לשפוט חבר זה או אחר בעניינים אלה".

מנהל הקהילה מביע גם חשש מפני התקשורת: "בהזדמנות זו, ולאור שניתן פומבי לסיפור כאוב זה, אנו מניחים כי התקשורת הקיבוצית, האזורית ואולי אף הארצית, תנסה לנבור בעניין זה. אנו מבקשים מהחברים להפנות את העיתונאים הפונים אליהם למנהל הקהילה. אנו מקווים לצלוח פרשייה כאובה זו בהקדם  ושהאמת תצא לאור" http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/167/785.html.

לאור הסטטיסטיקה הפלילית שמרשיעה רק 1%מכלל האנסים, קל להבין במי מצדד מי שמשליך את יהבו על מוסדות המדינה.

ב.      מניעת המשך הפגיעות. בדרך כלל פגיעה מינית שנסגרת בשקט משמעותה היא שהפוגע ימשיך לפגוע, אבל בשקט. צריך לזכור, פגיעה מינית היא דפוס התנהגות כפייתי וממכר. ללא הוקעת הפוגע, אין שום סיבה שהוא יחדל מן ההתנהגות הזו, ואין שום דרך להזהיר נפגעות פוטנציאליות.

ג.       הפסקת האיומים על הנפגעת. כל עוד הפוגע חושב שיש לו מה להרוויח הוא ימשיך לאיים על הנפגע/ת. לפני שלושה שבועות נאנסה סטודנטית בהודו, ונרצחה על ידי השלכתה מהאוטובוס. לפני שבוע, בעת כהלוויה, התפרסם שם מקרה נוסף של רצח ואונס. הקשר של אונס לרצח הוא קשר מובנה. לא לחינם אומרת התורה (דברים כב, כו): "כִּי כַּאֲשֶׁר יָקוּם אִישׁ עַל רֵעֵהוּ וּרְצָחוֹ נֶפֶשׁ כֵּן הַדָּבָר הַזֶּה". באירועים של פשיעה מינית, איומים הם חלק מן העניין. הפחד של הפושע שמא ייתפס דוחף אותו לאיים על הקרבן ברצח, ברצח של המשפחה, במכות, בפרסום תמונות ועוד. האיומים ייפסקו רק כאשר לפוגע אין עוד מה להסתיר, במקרה שהוא כבר נתפש ומוקע כפושע.

חשוב לומר, כשאני מדבר על איומים, אני מתכוון גם לתופעת ה- תופעה שלStocking– הטרדה מאיימת: פלישה לחיים הפרטיים ולמרחב האישי של הנפגעת, כמו נשר שחג מעל הטרף שלו, תוך יצירת אווירה של איום. זה סוג איום שמאד מאפיין פוגעים בתוך קהילות, כאשר הכוונה היא לגרום לנפגעת לעזוב את הקהילה. בדרך כל זה אכן מצליח.

ד.      יציאת אקלים מרתיע מפני פגיעות. ניתן ליצור אקלים קהילתי שמרתיע  בפני פגיעות מיניות רק באמצעות פרסום והוקעה. אקלים שומר סודיות הוא אקלים מעודד פגיעות מיניות.

אני מודע לכך, שיימצאו מי שיעלו כנגד הרשימה הזו את איסורי לשון הרע. הגמרא מכנה אותם  "חסידים שוטים" – איזהו חסיד שוטה, כגון שטובעת אישה בנהר, והוא אמור: אין זו דרך ארך להסתכל בה ולהציל אותה (סוטה כא, ב).

הפיתוי לנקוט חסידות שוטה הוא גדול. הרווחים המידיים (עצימת עיניים מפני הרוע, שקט בקהילה ועוד) הם כה גדולים, עד שקהילות מסוגלות בסופו של יום לצדד באנס, ובלבד שיעזבו אותן לנפשן. הדוגמה שהבאתי מקיבוץ בצפון היא מאפיינת. בקהילות דתיות "מהדרים" ומצרפים למאמץ ההשתקה גם את הלכות לשון הרע.

לכך אתייחס ברשימה הבאה.

שלכם

אודי

"הרב של הנפגעים"

http://therabbiofthesurvivors.blogspot.co.il/

קורס מקוון – התמודדות אפקטיבית של קהילות עם פגיעות מיניות (5)

תגובה אחת

"אנחנו קהילה שאינה תומכת בנפגעים"

קיבלתי השבוע מכתב ובו בין השאר הטענה הבאה:

"אתה מציב משוואה – הקהילה צריכה להתייצב לצד הנפגע. ראשית, אתה טוען, זה חלק מתהליך עשיית הצדק. שנית, לטענתך זה חלק מהריפוי.

 אני לא בטוח שהקהילה יכולה – מצד הצדק – לעשות זאת, ללא הכרעה ברורה של בית דין. אולי – לטובת הנפגעים – צריך לחפש ערוץ ריפוי עצמי שאיננו תלוי בקהילה, שלהערכתי ברוב המקרים לא תוכל להתערב, או משום חוסר כוחה לעשות צדק, או משום שהצדק איננו פשוט וברור".

אכן, ברשימה הראשונה של הקורס כתבתי שלטעמי אחד מתפקידי הקהילה הוא לתמוך חד משמעית בנפגעים. חוסר היכולת של הקהילה להכריע אינו סביר, לדעתי. הנתונים שהבאתי ברשימה מס' 3 של הקורס הזה משמעותם היא שהתלונות של כלל האוכלוסייה המתלוננת על פגיעות מיניות הן תלונות אמת, עם סיכוי של בין 0.5% ל-3% לטעות. גם במשפט התורה, המשפט העברי, מקובל לקבוע "חזקת התנהגות" על סמך נתונים כאלו, ולומר כי "חזקה, אין אישה מתלוננת על פגיעה מינית, אלא אם כן יש ממש בתלונתה". חזקה זו ושכמותה מגדירות את המציאות, על פי המשפט העברי . אוסיף עוד, שהגדרת המציאות אינה דורשת בית דין. מידע שהתקבל מחוקר פרטי, חזק ואמין דיו בכדי שניתן יהיה להסתמך עליו. בית דין נדרש  רק בכדי לשנות את מעמדו המשפטי של אדם ולומר למשל שהוא אינו כשר לעדות הואיל והוא נואף, אך לא בכדי לדעת מה התרחש בפועל.

עם כל זאת, לגיטימי בעיני שקהילה תאמר: "אין לנו יכולת להכריע, וגם אין לנו יכולת לתמוך בנפגעים". בתור ילדים שרנו: "אילו היה לי כוח, הייתי יוצא לשוק, הייתי מכריז ואומר שבת היום לה'", כאשר הכוונה היא שבפועל אין לי כוחות, ואני לא מכריז כלום.

אולם קהילה מן הסוג הזה, מן הדין שתאמר את הדברים מפורשות: "ברגע האמת, לא נתמוך בנפגעת" (אגב, המשמעות היא: "נתמוך בפוגע", שכן הוא זה המעודד שתיקה וניטראליות). הדברים צריכים להיאמר מעל כל במה רלוונטית, אם בחזון הקהילה, אם בהליכי הקליטה של משפחות חדשות ואם בקליטת בנות שירות לאומי לקהילה. אנשים חדשים שמגיעים לקהילה מחפשים בין השאר חברה שבה יהיו מוגנים, וקהילה שברגע האמת תתמוך בהם. להסתיר מהם את העובדה שכאשר הם יהיו זקוקים לתמיכת הקהילה התמיכה הזו לא תינתן להם זה מצג שווא של הקהילה.

אני לא תמים. אני מניח שקהילה החסרה את האומץ להתייצב מול הפוגע ולהוקיע אותו, תחסר גם את האומץ ליידע את הנוגעים בדבר על היותה כזו.

לכן אני ממליץ למשפחות הצעירות המחפשות קהילה לחיות בה, ולבנות השרות הלאומי המתעתדות להיות חלק מישוב או קהילה בעת שירות, לשאול מפורשות: והיה אם אפגע, או אם ילדיי ייפגעו, האם תתמכו בי חד משמעית ותוקיעו את הפוגע/הפדופיל/האנס, או שמא תפסחו על שתי הסעיפים? אם התשובה לא תהיה חד משמעית, חפשו לכן קהילה מוגנת יותר.

שלכם

אודי

"הרב של הנפגעים"

http://therabbiofthesurvivors.blogspot.co.il/